به فروشگاه سی استور خوش آمدید

اولین فروشنده محصولات سیدیا در ایران

پکیج ۵تایی بلوتوث ایربلو
قیمت: ۵۵.۰۰۰ تومان
بلوتوث تکی ایربلو
قیمت: ۱۶.۰۰۰ تومان

دیگر برنامه ها

iFile
iFile

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
PodSwitcher
PodSwitcher

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Safari downloader
Safari downloader +

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
Auxo iPhone/iPad
Auxo iPhone/iPad

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
Callbar
Callbar

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Send Any
Send Any

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
Scroll in board
Scroll in board

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
AttacherPro
AttacherPro

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Springtomize
Springtomize

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
gPower Pro
gPower Pro

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
Application iPrivacy
Application iPrivacy

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Sleep fx
Sleep fx

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
Atom
Atom

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
iCaughtU Pro 7.x
iCaughtU Pro 7.x

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Nitrous 7.x
Nitrous 7.x

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
PwnTunes
PwnTunes

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
FolderLock 7.x
FolderLock 7.x

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
RecognizeMe
RecognizeMe

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
Display Out 7.x
Display Out 7.x

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
FlashEnhancer 6.x
FlashEnhancer 6.x

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Lyricalizer 7.x
Lyricalizer 7.x

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
SubtleLock 7.x
SubtleLock 7.x

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
Switchy 6.x
Switchy 6.x

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Velox 6.x
Velox 6.x

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
Ask To Send 7.x
Ask To Send 7.x

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
Auxo iPad 6.x
Auxo iPad 6.x

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Beacon 6.x
Beacon 6.x

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
BeeKeyboard 7.x
BeeKeyboard 7.x

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
Message iPrivacy 6.x
Message iPrivacy 6.x

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Photo iPrivacy 6.x
Photo iPrivacy 6.x

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
PhotoAlbum iPhone/iPad 7.x
PhotoAlbum iPhone/iPad 7.x

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
iBluever On Demand
iBluever On Demand

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
PkgBackup 7.x
PkgBackup 7.x

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
BioProtect 7.x
BioProtect 7.x

توسط این توییک قادر خواهید بود تمامی قسمت های مختلف iOS خود رو توسط اثر انگشت رمزگذاری نمایید حتی رمزگذاری نمایید که موقع خاموش کردن دستگاه نیاز به اسکن اثر انگشت شما باشد به طور کلی برای دستگاه هایی که سنسوراثر انگشت ندارند هم کاربرد دارد و برای این دستگاه ها از طریق وارد کردن پسورد کار خواهد کرد

خرید
CameraTweak2 7.x
CameraTweak2 7.x

توییکی قدرتمند جهت اضافه کردن امکاناتی فوقالعاده به قسمت camera آی دیوایس


خرید
Grid Lock2 7.x
Grid Lock2 7.x

توسط این برنامه قادر خواهید بود آیکون های هوم اسکرین دستگاه های خود رو به هر صورتی که دوست دارید مرتب کنید و با والپیپر ترتیب آیکون ها رو هماهنگ کنید

خرید
iTouchSecure 7.x
iTouchSecure 7.x

با نصیب این توییک قادر خواهید بود در تمامی برنامه ها حتی مرورگرها با لمس سنسور اثر انگشت پسورد ها رو وارد کنید دیگر نیازی نیست در برنامه هایی که نیاز به پسورد داره هر دفعه پسورد رو وارد کنید نکته قابل توجه اینکه فقط این برنامه مختص آیفون ۵ اس نخواهد بود در دستگاه هایی که سنسور اثر انگشت رو ندارن هم کار خواهد داد پسورد رو به صورت autofill وارد خواهد کرد

خرید
MyWi
MyWi

وسیله این برنامه میتوانید اینترنت دیوایس را به وای فای تبدیل کنید و در ایپد و یا ایپاد از نت استفاده کنید.
برای سفارش به بخش خرید برویدبرای سفارش به بخش خرید برویدبرای سفارش به بخش خرید بروید

خرید
Intelliscreen
Intelliscreen

برنامه بسیار کارآمد و تنها تویک کامل برای نوتیفیکیشن سنتر . این برنامه به نوعی نوتیفیکیشن سنتر شما را به لاک اسکرین میآورد ٬ همچنین میتوانیند چنیدین صفحه ایجاد کنید و هر قابلیت را در یک پیج مشاهده کنید برای سفارش به بخش خرید بروید

خرید
Controllers For All 7.x
Controllers For All 7.x

توسط این توییک قادر خواهید بود توسط دسته بازی پلی استیشن ۳ + پلی استیشن ۴ بازی های آی دیوایس خود رو کنترل کنید

خرید
Protecti 7.x
Protecti 7.x

توسط این برنامه قادر خواهید بود بر روی برنامه های خود پسورد گذاشته و از دسترس عموم خارج کنید

خرید
Safari Downloader 7.x
Safari Downloader 7.x

با نصب این توییک قادر خواهید بود توسط سافاری دستگاه خود دانلود نمایید برای مشاهده فایل های دانلود شده نیز نیاز به برنامه ifile دارید که از طریق فروشگاه میتوانید تهیه فرمایید

خرید
Android Lock XT 7.x
Android Lock XT 7.x

با نصب این توییک قادر خواهید بود قفل صفحه آی دیوایس خود رو به شیوه اندروییدی باز کنید

خرید
PatternUnlock
PatternUnlock

آیا از قفل صفحه آیفون خود خسته شده اید دوست دارید به شیوه متفاوت قفل صفحه رو باز کنید slide to unlock تکراری شده ؟ ما به شما توییک فوق العاده patternunlock رو معرفی میکنیم توییکی که هرگز ورژن کرک شده ای ازش پیدا نخواهید کرد این توییک سیستم آنلاک لاک اسکرین اندرویید رو به آی دیوایس شما خواهد آورد + اینکه داری تم های مختلفی هستش و امکانات مختلف

خرید
BTC Mouse  Trackpad
BTC Mouse Trackpad

توسط این برنامه قاد ر خواهید بود توسط mouse و trackpad بلوتوث کنترل iDevice خود رو بر عهده بگیرید به صورت اوتوماتیک متصل خواهد شد ( اتصال مجدد اوتومات) فقط کافیه موس رو بردادرید و از ios استفاده کنید ، قابلیت اسکرول کردن توسط چرخ غلطکی موس تقریبا در تمامی قسمت های ios

خرید

© تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت سی استور محفوظ است.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»